Natura 2000 projekt på Bogensholm

Projektets formål er opfyldt gennem etablering af 3.600 meter hegn omkring en række natur- og græsarealer ved Bogens sø. Hermed kan der nu gennemføres naturpleje i form af afgræsning med kreaturer. Afgræsningen vil sikre de lysåbne naturtyper som mose, eng samt det mindre rigkær der er registreret som en national naturperle.

Flere tidligere dyrkede marker er inddraget i hegningen opg dermed overgået til en mere ekstensiv drift med høslæt og afgræsning.

Desuden vil den landskabelige værdi omkring Bogens sø som den eneste større sø i området, styrkes med flotte indkig til søen.

For ejeren af ejendommen Bogensholm var ønsket netop at styrke naturindholdet og sikre naturværdierne. Projektet er led i en større plan for naturpleje på ejendommen. 

Der er i foråret 2014 opsat 3.600 meter to trådet elhegn på robiniepæle. Der er etablere led og opsat spændingsgiver. Desuden er drikkevandsforsyning i form af 3 mulepumper etableret. Projektområdet er derefter blevet afgræsset med kødkvæg som naturpleje.