Natur- og Miljøprojekt på Strandenge ved Knebel Vig

Et værdifuldt strandengsområde ned til Knebel Vig ved Tved er sikret optimal naturpleje. Ejer af ejendommen Langkjær Ellen Mortensen har med støtte fra NaturErhvervstyrelsen gennemført et græsningsprojekt på sine strandenge. Med tilskud fra Fødevareministeriets Natur- og Miljøprojektpulje er et tilgroet område ryddet, og der er opsat nyt kreaturhegn, så den fremtidige pleje af området kan sikres.

Hele projektområdet er §3-beskyttede strandenge beliggende direkte ud til Knebel Vig. En større del af engene er dog groet til i tjørn og pilekrat gennem de sidste mange år. Det ønskes at sikre naturpleje i form af afgræsning med heste og kreaturer, da området ellers vil gro til. Området er en god lokalitet for en række fugle og padder samt karakteristiske engplanter, heriblandt orkideer. En forudsætning herfor er fortsat pleje i form af ekstensiv afgræsning.

Rydning af hovedparten af det tilgroede område samt udskiftning af delstrækninger med gammelt udtjent hegn var derfor helt nødvendig og en betingelse for fortsat græsningspleje. I foråret 2013 er ca. 2 ha krat og træer fjernet, og der er etableret ca. 600 meter nyt hegn.

Der er indgået aftale med en lokal dyreholder om afgræsning med islandske heste og kreaturer, der hele sommeren har græsset på engene. Et mindre overdrevsområde under tilgroning er også omfattet af den nye indhegning. Afgræsningen har her allerede åbnet området op og vil give lys til en varieret urteflora mellem flotte gamle hvidtjørn. I samarbejde med en nabo planlægges dennes strandengsareal også afgræsset. Det er dermed et ganske stort område, der nu kan plejes på den rigtige måde. Netop ved at samle større sammenhængende områder bliver græsningsdrift mere realistisk for en dyreholder.

 

 

En del af det nu ryddede område, der før var helt tilgroet

 

Muligheden for at få støtte til rydning og hegning gennem et Natur- og Miljøprojekt kan fjerne en væsentlig hindring for afgræsning af mange naturområder. Mange marginale tidligere græsningsarealer ligger i dag ubenyttet hen, ofte under tilgroning med pil, birk, rødel eller andre træer og buske. Arbejdet med og investeringen i at hegne og klargøre disse arealer til afgræsning gør det ofte uinteressant for en dyreholder at inddrage dem i afgræsningen.

På Langkjærs strandenge er naturplejen nu sikret i mange år frem. Det glæder ejer Ellen Mortensen sig over, da afgræsning er den helt rigtige anvendelse af strandengene. For de græssende dyr drejer hverdagen sig nok blot om godt enggræs. I dette tilfælde dog med en meget flot udsigt her på det sydlige Mols. Dyrenes afgræsning sikrer det flotte landskab og skaber gode forhold for en lang række fugle og blomster.

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Se mere herom på: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032