Det laver jeg

På alle ejendomme - uanset størrelse - er der gode muligheder for at forbedre eller øge natur- og herlighedsværdierne. Du kan få meget mere glæde af ejendommens natur og vilde dyreliv ved at pleje den eksisterende natur og etablere nye naturområder. Jeg rådgiver om naturpleje, der øger både herlighedsværdien og ejendomsværdien. Seriøs vildtpleje giver store oplevelser eller reelle indtægter.

En lang række tilskudsordninger er i spil. Jeg laver det årlige Fællesskema med ansøgning om Direkte Arealstøtte og en række natur- og miljøtilskud. Hvilke passer til din ejendom og dine ønsker?

Jeg kan også hjælpe dig med at navigere i lovgivningen om naturen på din ejendom. Hvilke udpegninger er der på din jord, og hvilke muligheder og begrænsninger giver det. Jeg hjælper gerne med at udforme naturprojekter og søge tilskud til at føre dem ud i livet.
 

Mine ydelser

 

 

 

 

 

llesskema

Den årlige ansøgning om Direkte Arealstøtte, herunder grønne krav, er helt afgørende for at sikre arealtilskud til din ejendom. Herunder en række miljøordninger som Pleje af græs- og naturarealer. Jeg udarbejder ansøgningen og tilhørende markkort proffessionelt og sørger for evt. overdragelse af betalingsrettigheder.

 

Natur

 • Områdeudpegninger - hvad gælder for din ejendom?
 • Naturbeskyttelsesloven - har du værdifuld natur?
 • Natura 2000 - tilskudsmuligheder og beskyttelse af natur
 • Pleje af græs og naturarealer – få tilskud til afgræsning og høslæt
 • Vildtvenlig markdrift - der er god mulighed for aktiv vildtpleje på både dyrkede og udyrkede arealer
 • Naturplaner - få kortlagt ejendommens natur, plejen af den og potentialet for mere natur

Vand

 • Etablering af søer og vandhuller. Ansøgning om tilskud til etablering
 • Vådområder – våde enge, naturgenopretning og kvælstoffjernelse
 • Vandløbslov – regulativer, vedligeholdelse og pligter

 

Projekttilskud

Der findes en række tilskudsmuligheder i forbindelse med naturprojekter. Mange af ordningerne er puljer, som kan søges i en afgrænset periode. Jeg kan hjælpe dig med at skabe overblik over hvilke tilskudsmuligheder der er aktuelle på din ejendom, herunder hvilke krav du som ejer skal opfylde, for at få del i tilskuddet.
Jeg hjælper gerne med at udforme projektet så det opfylder alle de nødvendige krav. Endvidere med udarbejdelse af selve ansøgningen, hjemtagning af tilbud og med at sikre, at kravene for udbetaling af pengene er opfyldt.

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside kan du danne dig et overblik over tilskudsordninger i deres tilskudsguide. Klik her 

Eksempler på områder du kan søge tilskud indenfor er til:

 • Natura 2000 projekter (rydning og hegning)
 • Etablering af søer og vådområder
 • Levende hegn
 • Vildtplantninger

Læs mere